Gå til indhold

Rammebetingelser og barrierer

Told og afgifter

De fleste varer, der eksporteres til Thailand, pålægges told. Tolden er mellem 0 % og 30 % eksklusive biler, der har en told på 80 %. Det samlede beløb udregnes ved at gange varens CIF-værdi (Cost, Insurance and Freight) med satsen for den pågældende varegruppe. For nogle varegrupper tillægges så en vekslende forbrugsafgift og derudover en skat på 10 %. Dertil lægges et gebyr på 50 US$ og evt. en særtold på 10 US$. Desuden tillægges alle varer moms på 7 %.

De højeste afgifter er pålagt varer, der menes at være i direkte konkurrence med lokalt producerede varer såsom landbrugsprodukter, biler og bildele, alkoholiske drikkevarer, stof og tekstil, papir og papirprodukter, restaurationsudstyr samt visse elektroniske apparater og udstyr.

Varer, der eksporteres til Thailand med henblik på videre eksport, er generelt fritaget for importafgift og moms.

Varer, der eksporteres fra Thailand pålægges generelt ikke told. Dog er der afgift på råhuder, træ og produkter lavet af træ.

 

Patenter

Virksomheder bør være opmærksomme på, at de kan blive udsat for piratkopiering af deres produkter i Thailand. Importører bør ligeledes tage forholdsregler for at undgå, at indkøbte varer er piratkopier. Den danske ambassade henviser til Ministeriernes Netværk om Piratkopiering.

For at undgå kopiering af varer og produkter har Thailand underskrevet flere bilaterale aftaler, der berettiger samarbejdslandenes indbyggere til at søge patentbeskyttelse i Thailand og omvendt. Den 2. august 2008 blev Thailand desuden bundet af Pariser-konventionen.

I henhold til patentmærkeloven er der 20 års gyldighed på produktudvikling. Patenter på produktdesign er gyldige i 10 år.

Enkelte produktgrupper er ikke patentberettigede i Thailand, disse er:

  • Naturligt eksisterende mikroorganismer og dertilhørende komponenter
  • Dyr, planter og plante og animalske ekstrakter
  • Computerprogrammer
  • Videnskabelige eller matematiske principper og teorier
  • Diagnosemetoder og behandling af mennesker og dyr

Farmaceutiske produkter kan registreres og beskyttes under varemærkeloven, hvis producenten distribuerer og sælger produktet til rimelige priser og i rimelige mængder for at dække efterspørgslen  

 

Varermærker

Varemærker er beskyttede under Varemærkeloven af 1991 og dækkes også af andre regelsæt. Ansøgning og registrering af varemærker kan enten foretages af producenten eller via en agent. Ansøgning skal være udfyldt på officielt papir og underskrevet af enten producenten selv eller agenten. Når en ansøgning godkendes, offentliggøres godkendelsen i ’Trademark Journal’. Så snart godkendelsen af varemærket er offentliggjort, og ingen har rettet indsigelse, har indehaveren eneret til at anvende varemærket. Gyldigheden af varemærkebeskyttelsen er 10 år. Ønsker indehaveren at forlænge varemærkebeskyttelsen, skal det gøres 90 dage inden udløbsdatoen.

 

Ophavsret 

Alle spørgsmål vedrørende ophavsret reguleres i henhold til Ophavsretsloven B.E.2537 af 1994. Ophavsretsloven beskytter kulturelle værker inden for litteratur, dramatik, kunst, musik, audiovisuelt materiale, spillefilm, lydoptagelser, lyd og billedudsendelser og andre værker, der falder inden for litteratur, videnskab og kunst.

Ophavsretten er gyldig frem til 50 år efter kunstnerens død. Hvis kunstneren er en juridisk person eller opererer under et påtaget navn, dækkes værket af Ophavsretsloven indtil 50 år efter, at værket er færdiggjort og 25 år i det tilfælde, at ophavsretten er inden for kunstindustrien.

Thailand har underskrevet Berne-konventionen for ’Beskyttelse af Litterære og Kunstneriske Værker’. Dette medfører, at beskyttelse af værker bevilliget i andre medlemslande kan håndhæves i Thailand.

Loven vedrørende Copyright fra 1994 undsiger fx kopiering til eget forbrug eller til fordel for familiemedlemmer eller nære slægtninge.

 

Patentlovgivning i praksis

Nogle udenlandske virksomheder har indikeret manglende tillid til de thailandske patentmyndigheder for så vidt angår fortrolighed ved patentansøgningen.  

 

Eksportteknisk rådgivning

Trade Council på den danske ambassade i Bangkok kan hjælpe dig med problemstillinger som;

  • Hvilke importbestemmelser skal din virksomhed tage højde for?
  • Møder dine produkter ulovlige importafgifter eller mængdemæssige begrænsninger?
  • Har du problemer, når du leverer tjenesteydelser?
  • Strander dine varer i tolden, fordi du ikke har overblik over dokumentkrav, mærkningskrav eller eksportbestemmelser?